RODO

RODO

Polityka Prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych kontrahentów oraz klientów jest:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks Krzysztof Króliczek i wspólnicy Sp. J.

ul. Przemysłowa 1 , 44-335 Jastrzębie-Zdrój,

NIP: 633-00-11-984 , REGON: 272069498

 

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000 000 5786 , prowadzonego przez

Sąd Rejonowy w Gliwicach, zwana dalej ADMINISTRATOREM.

 

Dane osobowe Kontrahentów i Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany, zrealizowania lub rozwiązania umowy kupna/sprzedaż oraz utrzymania dalszej współpracy.

Podane dane będą również przetwarzane w celu wykonania obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy o rachunkowości, jak również w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W pozostałych przypadkach Państwa dane mogą zostać wykorzystywane w celach marketingowych i handlowych produktów i usług znajdujących się w ofercie spółki, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora.

Państwa dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do zrealizowania z Państwem transakcji handlowej. Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres niezbędny dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania danych, który co do zasady stanowi okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia RODO. Kontrahent oraz Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa), jak również przenoszenia danych i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Osobom, których dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W tym celu można wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail: kompleks@pbkompleks.pl z określeniem żądania dotyczącego przetwarzanych danych osobowych.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do UODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od P.B. Kompleks K. Króliczek i wspólnicy Sp. J. informacji handlowych
i marketingowych, możecie w dowolnym momencie poinformować nas o tym kontaktując się z nami pod adresem kompleks@pbkompleks.pl. W P.B. Kompleks K. Króliczek i wspólnicy Sp. J nie chcemy przechowywać i korzystać z danych osobowych wbrew Państwa woli.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie odpowiedniej umowy.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.